โครงการทุน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 250 ทุน

ลบ แก้ไข

UploadImage          สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อและทุนการศึกษาลองมาดุข่าวนี้เพราะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2555 เพื่อสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เปิดวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน รวมทั้งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 250 ทุน
 


ลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ...

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ วันที่
รับสมัครออนไลน์ 18 ก.ค. 54 - 5 ส.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 ส.ค. 54
สอบสัมภาษณ์  
- สอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพมหานคร 4 ก.ย. 54
- สอบสัมภาษณ์ที่คณะ/วิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือก 8 ก.ย. 54
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก 16 ก.ย. 54
ยื่นยันขอใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 7 ต.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14 ต.ค.54
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา
2. ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4-5 รวม 4 เทอม
3. การสอบสัมภาษณ์ และการประเมินข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัคร

วิธีพิจารณาคัดเลือก
1. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครใน
เบื้องต้นหากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
2. เมื่อผู้สมัครผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามข้อ 1 แล้ว มหาวิทยาลัย จะนำดัชนีผลการเรียน
(GPAX) ของผู้สมัครไปแปลงเป็นคะแนน จากนั้นจะปรับค่า คะแนน
โดยนำไปคูณกับตัวเลขสัมประสิทธิ์ที่สร้างขึ้นมาจากตำแหน่ง (Ranking) ของ
โรงเรียนที่ได้จากการสอบ O-NET ประจำปี พ.ศ. 2553 ของนักเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ
คะแนนที่ได้จะใช้ในการจัดลำดับที่คัดเลือกเรียกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
3. เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะทำการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ของ
ผู้สมัคร จากหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้แจ้งไว้

***การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การอุดหนุนทุนการศึกษา
จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศแนบท้าย)
2. ค่าหอพัก (กรณีนักศึกษาเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัย)
3. ส่วนที่เหลือจาก ข้อ 1. และ 2. (ถ้ามี) เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน จำนวน 10 เดือนทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ละบุคคลจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละคณะและค่าหอพัก
4. ระยะเวลาสนับสนุนทุนการศึกษา ตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ในกรณีลาพักการศึกษา ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาและไม่ได้รับทุนระหว่างลาพัก

เงื่อนไขการรับทุน
1. ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
2. การรักษาระดับผลการเรียน ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ตลอดจนจบหลักสูตร
3. การย้ายสาขาวิชา ผู้ได้รับทุนสามารถย้ายสาขาวิชาได้เฉพาะภายในคณะเท่านั้นทั้งนี้หากย้ายไป ศึกษาต่างวิทยาเขตหรือต่างสถาบัน จะไม่มีสิทธิ์รับทุน


เว็บไซด์หลักของโครงการ http://eduservice.pn.psu.ac.th/scholarship/index.php


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
ระเบียบการขอทุน

ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์

ใบตรวจร่างกาย

crediy>>>enn
 loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.ค. 54 11:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,886 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,886 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง