มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลบ แก้ไข

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

เรื่อง   การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2551 (รอบ 2)

---------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ  ตั้งอยู่เลขที่  200   หมู่ที่  17   ตำบล พิชัยอำเภอ เมือง  จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000  โทรศัพท์  0-5434-2547 - 8 โทรสาร  0-5434-2549 http://www.lpc.rmutl.ac.th จัดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 )  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปีต่อเนื่อง ( รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.))  และระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี ( รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ,  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  2  ปี (ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2551 (รอบ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                1. การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผลการสอบ  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตรวจสุขภาพ  ปฐมนิเทศ  ลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน    เปิดภาคเรียน

กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัคร

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

ประกาศผลการสอบ

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตรวจสุขภาพ

ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน

เปิดภาคเรียน

1  เมษายน  - 15 พฤษภาคม  2551

21-22  พฤษภาคม  2551 (ดูรายละเอียดตารางที่ 2)

23  พฤษภาคม  2551

26  พฤษภาคม  2551

26 - 27  พฤษภาคม  2551

28  พฤษภาคม  2551

30  พฤษภาคม  2551

2  มิถุนายน  2551

 

                หมายเหตุ รับสมัคร  ตามกำหนดการทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดราชการ

                                      สามารถดาวน์โลดใบสมัครได้ทาง  http://www.lpc.rmutl.ac.th

                1.1   หลักฐานประกอบการสมัคร

                -  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป

                -  สำเนาใบ  ร.บ.  หรือใบรับรอง  1  ชุด

                -  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ( ถ้ามี )

                -  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ระดับ ปวส.  100  บาท  ระดับปริญญาตรี   200  บาท

                1.2  สถานที่รับสมัคร  กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ต. พิชัย   อ. เมือง   จ. ลำปาง

 

 

 

 

 

2. ระดับ สาขา คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร

 

ตารางที่ 1 ระดับ สาขา คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร

ระดับ / สาขา (รหัสสาขา)

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

1. พืชศาสตร์ (867)

2. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (865)

3. สัตวศาสตร์ (868)

4. เทคโนโลยีการอาหาร (866)

5. ประมง (869)

6. ช่างกลเกษตร (963)

 

7. ไฟฟ้า (961)

8. เทคนิคอุตสาหกรรม (964)

 

 

9. ช่างยนต์ (962)

 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปี ( ต่อเนื่อง )

1. พืชศาสตร์ – พืชสวน (761)

2. พืชศาสตร์ – พืชไร่นา (762)

3. สัตวศาสตร์ (763)

4.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (764)

 

5.  ประมง (766)

6.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (765)

7.  การจัดการ – การจัดการทั่วไป ( ปกติ ) (663)

8. การจัดการ – การจัดการทั่วไป( สมทบ) (664)

9.ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ ( สมทบ) (667)

10.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ ( สมทบ) (668)

11. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ภาคปกติ) (561)

12. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ภาคสมทบ) (562)

13. เทคโนโลยีอุตสาหการ (ภาคสมทบ) (564)

 

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (วิทย์ – คณิต) และ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (วิทย์-คณิต ) และ ปวช. ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,

ช่างกลเกษตร,หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,ช่างไฟฟ้า,ช่างกลเกษตร,ช่างอิเลคทรอนิค,ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล,ช่างโลหะ,ช่างเคหะภัณฑ์หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างยนต์ ,เครื่องกลหรือเทียบเท่า

 

 

ปวส.เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/สัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์  , เกษตรกรรม , สถาปัตยกรรม,  ช่างโยธา,  ศิลปกรรมหรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/ประมง หรือเทียบเท่า

ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเท่า

ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขา

ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขา

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างท่อและประสาน,  ออกแบบการผลิต, ช่างเครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา, ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และช่างแม่พิมพ์อัญมณีหรือเทียบเท่า

 

30

15

20

20

10

15

 

10

5

 

 

15

 

 

20

20

40

15

 

20

15

5

30

20

20

5

30

25

 

4

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ระดับ / สาขา (รหัสสาขา)

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี

1.  พืชศาสตร์ – พืชสวน (465)

2.  พืชศาสตร์ – พืชไร่นา (464)

3.  สัตวศาสตร์ (467)

4.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (461)

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (466)

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (463)

7.  ประมง (462)

8.  การท่องเที่ยว (266)

9.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (267)

10. การตลาด (262)

11. การบัญชี (263)

12.ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ (264)

13.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (265)

 

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

. 6 ทุกโปรแกรม และ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

. 6 (วิทย์ – คณิต )

. 6 (วิทย์ – คณิต )

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า    

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

 

20

20

30

25

30

20

20

5

5

30

5

5

5

 

                        3.  กำหนดการสอบคัดเลือก

ตารางที่ 2 กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ระดับ/สาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

วันพุธที่  21  พฤษภาคม  2551

09.00 – 11.00  น.

วิชาศึกษาทั่วไป

12.30 – 15.30 น.ชีพเฉพาะ สาขา

15.30 – 17.00

1 เทคนิคอุตสาหกรรม

2 ไฟฟ้า

วิชาศึกษาทั่วไป 999001  

900008

สัมภาษณ์

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 11:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,292 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,292 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปวีณา
IP : 114.128.43.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นฤมล แปงสาย
IP : 118.172.107.***
แล้วเด็กที่กำลังเรียนปวช.3ตอนนี้สมัครเรียนเมื่อไหร่อะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่