มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลบ แก้ไข

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

เรื่อง   การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2551 (รอบ 2)

---------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ  ตั้งอยู่เลขที่  200   หมู่ที่  17   ตำบล พิชัยอำเภอ เมือง  จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000  โทรศัพท์  0-5434-2547 - 8 โทรสาร  0-5434-2549 http://www.lpc.rmutl.ac.th จัดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 )  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปีต่อเนื่อง ( รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.))  และระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี ( รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ,  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  2  ปี (ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2551 (รอบ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                1. การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผลการสอบ  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตรวจสุขภาพ  ปฐมนิเทศ  ลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน    เปิดภาคเรียน

กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัคร

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

ประกาศผลการสอบ

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตรวจสุขภาพ

ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน

เปิดภาคเรียน

1  เมษายน  - 15 พฤษภาคม  2551

21-22  พฤษภาคม  2551 (ดูรายละเอียดตารางที่ 2)

23  พฤษภาคม  2551

26  พฤษภาคม  2551

26 - 27  พฤษภาคม  2551

28  พฤษภาคม  2551

30  พฤษภาคม  2551

2  มิถุนายน  2551

 

                หมายเหตุ รับสมัคร  ตามกำหนดการทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดราชการ

                                      สามารถดาวน์โลดใบสมัครได้ทาง  http://www.lpc.rmutl.ac.th

                1.1   หลักฐานประกอบการสมัคร

                -  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป

                -  สำเนาใบ  ร.บ.  หรือใบรับรอง  1  ชุด

                -  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ( ถ้ามี )

                -  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ระดับ ปวส.  100  บาท  ระดับปริญญาตรี   200  บาท

                1.2  สถานที่รับสมัคร  กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ต. พิชัย   อ. เมือง   จ. ลำปาง

 

 

 

 

 

2. ระดับ สาขา คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร

 

ตารางที่ 1 ระดับ สาขา คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร

ระดับ / สาขา (รหัสสาขา)

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

1. พืชศาสตร์ (867)

2. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (865)

3. สัตวศาสตร์ (868)

4. เทคโนโลยีการอาหาร (866)

5. ประมง (869)

6. ช่างกลเกษตร (963)

 

7. ไฟฟ้า (961)

8. เทคนิคอุตสาหกรรม (964)

 

 

9. ช่างยนต์ (962)

 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปี ( ต่อเนื่อง )

1. พืชศาสตร์ – พืชสวน (761)

2. พืชศาสตร์ – พืชไร่นา (762)

3. สัตวศาสตร์ (763)

4.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (764)

 

5.  ประมง (766)

6.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (765)

7.  การจัดการ – การจัดการทั่วไป ( ปกติ ) (663)

8. การจัดการ – การจัดการทั่วไป( สมทบ) (664)

9.ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ ( สมทบ) (667)

10.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ ( สมทบ) (668)

11. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ภาคปกติ) (561)

12. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ภาคสมทบ) (562)

13. เทคโนโลยีอุตสาหการ (ภาคสมทบ) (564)

 

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (วิทย์ – คณิต) และ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (วิทย์-คณิต ) และ ปวช. ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,

ช่างกลเกษตร,หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,ช่างไฟฟ้า,ช่างกลเกษตร,ช่างอิเลคทรอนิค,ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล,ช่างโลหะ,ช่างเคหะภัณฑ์หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างยนต์ ,เครื่องกลหรือเทียบเท่า

 

 

ปวส.เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/สัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์  , เกษตรกรรม , สถาปัตยกรรม,  ช่างโยธา,  ศิลปกรรมหรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/ประมง หรือเทียบเท่า

ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเท่า

ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขา

ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขา

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างท่อและประสาน,  ออกแบบการผลิต, ช่างเครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา, ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และช่างแม่พิมพ์อัญมณีหรือเทียบเท่า

 

30

15

20

20

10

15

 

10

5

 

 

15

 

 

20

20

40

15

 

20

15

5

30

20

20

5

30

25

 

4

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ระดับ / สาขา (รหัสสาขา)

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี

1.  พืชศาสตร์ – พืชสวน (465)

2.  พืชศาสตร์ – พืชไร่นา (464)

3.  สัตวศาสตร์ (467)

4.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (461)

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (466)

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (463)

7.  ประมง (462)

8.  การท่องเที่ยว (266)

9.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (267)

10. การตลาด (262)

11. การบัญชี (263)

12.ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ (264)

13.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (265)

 

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

. 6 ทุกโปรแกรม และ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

. 6 (วิทย์ – คณิต )

. 6 (วิทย์ – คณิต )

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า    

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

 

20

20

30

25

30

20

20

5

5

30

5

5

5

 

                        3.  กำหนดการสอบคัดเลือก

ตารางที่ 2 กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ระดับ/สาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

วันพุธที่  21  พฤษภาคม  2551

09.00 – 11.00  น.

วิชาศึกษาทั่วไป

12.30 – 15.30 น.ชีพเฉพาะ สาขา

15.30 – 17.00

1 เทคนิคอุตสาหกรรม

2 ไฟฟ้า

วิชาศึกษาทั่วไป 999001  

900008

สัมภาษณ์

 
โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 11:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 35,310 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 35,310 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปวีณา
IP : 114.128.43.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นฤมล แปงสาย
IP : 118.172.107.***
แล้วเด็กที่กำลังเรียนปวช.3ตอนนี้สมัครเรียนเมื่อไหร่อะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง