มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสกลนคร

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสกลนคร

-----------------------------------

ข้อปฏิบัติในการสมัครสอบและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

􀁡 ให้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย

โดยเคร่งครัด หากละเลยหรือมิได้ปฏิบัติตาม วิทยาเขต ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

􀁡 ผู้กระทำการทุจริตหรือช่วยผู้อื่นกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะถูกดำเนินการ

ดังนี้

1. ไม่พิจารณาผลสอบของผู้สมัครสอบในทุกวิชา

2. ตัดสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 ปี

3. ผู้ที่เป็นนักศึกษาของวิทยาเขตฯ จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาเขตฯ

4. ผู้ที่เป็นนักศึกษาภายนอกและกำลังศึกษาอยู่จะแจ้งให้สถานศึกษาของผู้นั้นทราบ

5. ผู้ประกอบอาชีพแล้วจะแจ้งให้หน่วยงานของผู้นั้นทราบ

􀁡 การแต่งกายของผู้มาสมัครสอบ

1. นักเรียน/ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

2. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ทำงานแล้วให้แต่งกายสุภาพ มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่รับติดต่อและ

ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

􀁡 ตัวอย่างการรับรองสำเนาเอกสาร

การรับรองสำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัคร หรือมอบตัว ให้ผู้สมัครเขียนข้อความลงใน

สำเนาดังตัวอย่างและเซ็นชื่อของท่านใต้คำว่าสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ

ณ วิทยาเขตสกลนคร

ตัวอย่าง สำเนาถูกต้อง

ประกอบ มีสุข

(นายประกอบ มีสุข)

􀁡 อุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอเกรด 2 B ขึ้นไป , ยางลบ และที่เหลาดินสอสำหรับทำข้อสอบปร

นัย และปากกาสำหรับเขียนชื่อ-สกุล,รหัสข้อสอบและรหัสประจำตัวผู้สอบ

- 2 -

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551

กำหนดการ วัน เดือน ปี

จำหน่ายใบสมัคร ระดับปริญญาตรี

- สั่งซื้อทางไปรษณีย์

- ซื้อด้วยตนเอง

11 ธันวาคม 2550 - 15 กุมภาพันธ์ 2551

11 ธันวาคม 2550 - 23 มีนาคม 2551

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- สมัครทางไปรษณีย์

- สมัครผ่านทางเว็บไซต์

- สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร

2 มกราคม – 7 มีนาคม 2551

2 มกราคม – 7 มีนาคม 2551

17 - 23 มีนาคม 2551 (ไม่เว้น

วันหยุดราชการ)

ส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ/บัตรสถานที่สอบ ผู้สมัครทางไปรษณีย์ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

การสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 1 (รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( วศ.. )

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ( ... )

1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา ( วศ.. )

1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ( วศ.. )

( อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปิดสอนในปีการศึกษา 2551 )

1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ( วศ.. )

1.5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- โปรแกรมวิชาการบัญชี ( บธ.. )

- โปรแกรมวิชาการตลาด ( บธ.. )

- โปรแกรมวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป ( บธ.. )

- โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์

( บธ.. )

1.6 สาขาวิชาศิลปศาสตร์

- โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ( ศศ.. )

31 มีนาคม 2551

- 3 -

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ต่อ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551

กำหนดการ วัน เดือน ปี

การสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 1 (รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.. )

2.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (วท.)

2.3 สาขาวิชาประมง (วท.. )

2.4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ( วท.. )

2.5 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท..)

2.6 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และพืชสวนประดับ (วท..)***

31 มีนาคม 2551

การสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ปวส.)

1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( วศ.. )

( เปิดสอนเฉพาะภาคสมทบเท่านั้น )

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ( อส.. )

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ( อส.. )

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( อส.. )

( อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปิดสอนในปีการศึกษา 2551 )

1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา ( วศ.. )

( เปิดสอนเฉพาะภาคสมทบเท่านั้น )

1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ( อส.. )

1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ( อส.. )

2 เมษายน 2551

- 4 -

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ต่อ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551

กำหนดการ วัน เดือน ปี

การสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

1.5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- โปรแกรมวิชาการบัญชี ( บธ.. )

- โปรแกรมวิชาการตลาด ( บธ.. )

- โปรแกรมวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป ( บธ.. )

- โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์

( บธ.. )

2 เมษายน 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2551 9 เมษายน 2551

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี

ทุกสาขาวิชา ทุกโปรแกรมวิชา ทุกหลักสูตร

6 พฤษภาคม 2551

ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 21 พฤษภาคม 2551

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 21 – 23 พฤษภาคม 2551

เปิดภาคเรียนที่ 1/2551 26 พฤษภาคม 2551

หมายเหตุ 1. ปฏิทินการสมัคร,สอบคัดเลือกและรายงานตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม

2. ความหมายของตัวย่อแต่ละหลักสูตร

2.1 วศ.. หมายถึง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

2.2 ... หมายถึง หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

2.3 บธ.. หมายถึง หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

2.4 อส.. หมายถึง หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

2.5 ศศ.. หมายถึง หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

2.6 วท.. หมายถึง หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

2.7 พท.บ หมายถึง หลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

*** สาขาวิชาที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปิดสอนใหม่

- 5 -

วิทยาเขตสกลนคร จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนี้

􀂃 ระดับปริญญาตรี มี 2 คณะคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวม 18 โปรแกรมวิชา โดยจัดการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคปกติ

และภาคสมทบ

ในแต่ละปีการศึกษา จัดแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาจะมีเวลาเรียน

ทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนประมาณภาคเรียนละ 18-22 หน่วยกิต โดยมีเวลาเรียนใน

ห้องเรียนประมาณ 35 คาบต่อสัปดาห์ เวลาเรียนคาบละ 60 นาที นอกจากนั้นนักศึกษาต้องศึกษา

ค้าคว้าด้วยตนเองนอกห้องเรียนประมาณ 20 คาบต่อสัปดาห์ และในบางสาขาวิชาจะต้องมีการ

ฝึกงานนอกสถานที่ในระหว่างปิดเรียนภาคฤดูร้อน ตามหลักสูตรกำหนด สำหรับการเรียนภาคฤดู

ร้อน จะพิจารณาเปิดให้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีนักศึกษาสอบตกในบางรายวิชาเป็นจำนวนมาก หรือ

นักศึกษาปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

เวลาเรียน

ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 .

ภาคสมทบ 1 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 .

เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 .

ภาคสมทบ 2 เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 .

การเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาเขต

􀂃 โดยการสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาจะต้องสมัครสอบ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

ประกาศผล เข้ารายงานตัว เข้าประชุมฟังคำชี้แจง เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่านการตรวจสุขภาพและ

เอกซเรย์ ในวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละสาขาวิชาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่

กำหนด

􀂃 โดยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ แก่นักเรียน / นักศึกษา ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนของรัฐในเขตจังหวัดใกล้เคียง หรือสถาบันการศึกษาที่วิทยาเขตฯ

ระบุเข้าศึกษาต่อโดยการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ

การจัดการศึกษา

- 6 -

1.1 วัตถุประสงค์

1.1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและความถนัด

ตรงตามสาขาวิชาและโปรแกรมวิชาที่เรียน

1.1.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในวิทยาเขตฯ เป็นไปตามปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2 องค์ประกอบ

จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.2.1 ผลการสอบวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพเฉพาะ

1.2.2 ผลการสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรคและการเอกซเรย์ โดยมหาวิทยาลัย

จะทำการสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรคและการเอกซเรย์ เพื่อหาข้อมูล

ประกอบการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมเป็นครั้งสุดท้าย ก่อน

การรับเข้าศึกษาต่อ ซึ่งการให้คะแนนกำหนดโดยกรรมการสอบของ

สาขาที่ทำการ

ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัครได้สูงสุด 3 อันดับ โดยที่ทุกอันดับต้องอยู่ในกลุ่ม

สอบเดียวกัน ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามที่กำหนดไว้

ก่อนการยื่นใบสมัคร

เกณฑ์การเลือกวิชาโดยทั่วไปมีดังนี้

2.1 ผู้สมัครจะเลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือที่ 3 ได้ สาขาวิชานั้นจะต้องมีรหัสกลุ่มสอบ

เดียวกันกับสาขาวิชาที่เลือกอันดับที่ 1

2.2 ในกรณีที่สาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 ไม่มีสาขาวิชาอื่นในกลุ่มสอบเดียวกัน ไม่

สามารถจะเลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือที่ 3ให้เลือกเพียงอันดับเดียว

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

1. วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ

2. วิธีการและขั้นตอนการเลือกวิชา

- 7 -

2.3 การให้เลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ในกรณี สาขาวิชาที่

เลือกเป็นอันดับ ที่ 2 หรือที่ 3 นั้นมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนรับ โดย มหาวิทยาลัยฯ

จะให้โอกาสกับผู้ที่เลือกสาขาวิชาเป็นอันดับ 1 ก่อน

2.4 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เลือกได้ทั้ง 3 อันดับ ไม่จำเป็นต้องเลือกครบทั้ง 3 อันดับก็ได้

2.5 กรณีที่ท่านเลือก สาขาวิชา อันดับที่ 2 ที่ 3 ผิดไปจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

จะถือว่าการเลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 ที่ 3 นั้นเป็นโมฆะ

2.6 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เลือกสมัครระดับ ปวส. และปริญญาตรี ในการสมัครใบสมัคร

เดียวกัน แต่อนุญาตให้สมัครได้มากกว่า 1 ใบสมัคร ถ้าการสมัครนั้น สอบคนละวันกัน

1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะระงับสิทธิในการสอบ

ของท่าน หรือไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของท่าน

1.1 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนกำหนดเวลาสอบและหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที

และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ภายในเวลาครึ่งหนึ่งของ

เวลาสอบแต่ละวิชา

1.2 ในการสอบทุกครั้งผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรเลขที่นั่งสอบและบัตร

ประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่และเป็นบัตรหน่วยงาน

ราชการเป็นผู้ออกให้ วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ หรือแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ

1.3 ห้ามนำกระดาษใด ๆเข้าห้องสอบ และห้ามนำกระดาษคำถามหรือกระดาษคำตอบออก

จากห้องสอบ

1.4 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ขณะเมื่ออยู่ในห้องสอบ หรือออกจากห้องสอบ

1.5 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เมื่อเข้าไปในสถานที่สอบหรือห้องสอบ

1.6 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

1.7 ถ้าทุจริตในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผลสอบ

2. ให้นำอุปกรณ์การสอบมาดังต่อไปนี้

2.1 ดินสอ 2 B

2.2 ยางลบดินสอ

2.3 ที่เหลาดินสอ

2.4 ปากกา

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก

- 8 -

1. การรับสมัครสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร แบ่งการรับสมัครออกเป็น 3

รูปแบบ

􀁮 รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 7 มีนาคม 2551 ผู้สนใจสามารถสมัคร

โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในหน้าที่ 8

􀁯 รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 – 23 มี

ประกาศคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2551

-----------------------------------------

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความสามารถพิเศษ

เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 เป็นกรณีพิเศษ

โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงประกาศรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็น

กรณีพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำหนดการ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 9 พฤศจิกายน 2550

ประกาศผลการคัดเลือก 19 พฤศจิกายน 2550

รับรายงานตัว

ระดับ ปวส. ทุกวิชาเอก 6 ธันวาคม 2550

ระดับปริญญาตรี ทุกวิชาเอก 7 ธันวาคม 2550

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ปวส.

1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6)

หรือเทียบเท่า

2) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับปริญญาตรี

1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า

2) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.2 หลักเกณฑ์ทั่วไป

1) สถานศึกษาที่ส่งนักเรียน / นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามประกาศฉบับนี้ ต้องเป็น

สถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่

ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาของรัฐ

2) นักเรียน / นักศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ จะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านทาง

สถานศึกษาเดิมที่กำลังศึกษาอยู่

3) สถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งนักเรียน / นักศึกษา เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อเป็นกรณี

พิเศษจะต้องส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีคุณสมบัติครบถ้วน มายัง

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร

4) นักเรียน / นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษจะต้องระบุระดับ

การศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ และวิชาเอกที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามวิชาเอกกำหนดไว้เท่านั้น

5) สถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งนักเรียน / นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษให้ส่งนักเรียน /

นักศึกษา ได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละระดับการศึกษา และแต่ละวิชาเอก

6) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จะให้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษตามจำนวนตามแผนการรับนักศึกษา

3. คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขา

3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.1.1 กลุ่มที่ 1 (รับผู้จบ ม.6 / เทียบเท่า)

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

501 ปวส. ไฟฟ้า

502 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

503 ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์

504 ปวส. ช่างโยธา

505 ปวส. ช่างยนต์

506 ปวส. ออกแบบการผลิต

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

507 ปวส. การบัญชี

508 ปวส. การตลาด

509 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

510 ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษา

ในระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

3.1.2 กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ปวช.)

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

511 ปวส. ไฟฟ้า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า

มีการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

512 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับ ปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

มีการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

513 ปวส. ช่างก่อสร้าง กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ช่างสำรวจและเทคนิคสถาปัตยกรรม

มีการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

514 ปวส. ช่างยนต์ กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

มีการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขา

รหัส

วิชาเอก

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

หลักสูตร /วิชาเอก

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

3.1.2 กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ปวช.)

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

515 ปวส. การบัญชี กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี

มีการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 (4 ภาคเรียน)

3.2 ระดับปริญญาตรี

3.2.1 กลุ่มที่ 1 (รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

516 วศ.. วิศวกรรมโยธา - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (.6)

หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ( 4 ภาคเรียน )

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปวช. ก่อสร้าง , ปวช.ช่างสำรวจ ,

ปวช.ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 11:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 63,436 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 63,436 ครั้ง ตอบ 9 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย น้อง
IP : 110.77.240.***
น่าจะมีการประกาศผลการสอบ ผ่านทางเว็บของมหาวิทยาลัยด้วยนะค่ะ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา และ ผู้ปกครอง
ลบ แจ้งลบ
โดย ออม
IP : 125.26.214.***
ดูรายชื่อยังงัยค่ะเนี้ยยยงงง
ลบ แจ้งลบ
โดย puy_vi@gmail.com
IP : 125.26.92.***

ทำไมราชมงคลอีสานสกลนครไม่ยอมบอกผลการเรียนทางเน็ตเลย

เซ็งมากเลยรู้ป่ะ

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย sonchai_26@hotmail.com
IP : 125.26.242.***
ลบ แจ้งลบ
โดย พุทธพงษ์
IP : 61.19.116.***
  อยากสอบติดจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย เดือนแรม บางทราย
IP : 124.121.189.***
มีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะมีสถาบันที่ดี
ลบ แจ้งลบ
โดย ไอริสา มิ่งแสง
IP : 125.26.244.***

ก็ดีนะค่ะแต่ขอชื่อเว็บไซร์ของทางมหาวิ่ทยาลัยได้ไหมค่ะมันอาจมีนะคะแต่หามันไม่เจอช่วยบอกให้ระเอี่ยดกว่านี้หน่อยพอจะได้ไหมคะเพราะจะต้องทำการโพสต์อีกหลายอย่างแต่ตอนนี้อยากได้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเล่ยค่ะช่วยบอกด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ราตรีสวัสดิ์นหะคะ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย
IP : 222.123.60.***
ลบ แจ้งลบ
โดย อ้อม
IP : 125.26.241.***

อยากเข้าเรียนโรงเรียนนี้จังเลยค่ะ

ถ้าใครมีระเบียบการสมัครเรียนส่งให้หน่อยนะค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่