แนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

ลบ แก้ไข

1. ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด? 
ก. เซตของผู้ใช้ ข. Application 
ค. เซตของโปรแกรม ง. Supervisor Program 
ตอบ ค. เซตของโปรแกรม 

2. ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น? 
ก. Inference Engine ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ 
ค. ระบบหุ่นยนต์ ง. ระบบการเรียนรู้ 
ตอบ ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ 

3. การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด 
ก. การวิเคราะห์ระบบ 
ข. การกำหนดความต้องการของระบบใหม่ 
ค. การออกระบบ 
ง. การพัฒนาระบบใหม่ 
ตอบ ข. การกำหนดความต้องการของระบบใหม่ 

4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร? 
ก. Executive Information System 
ข. Decision Support System 
ค. Expert System 
ง. Management Information System 
ตอบ ก. Executive Information System 

5. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสานสนเทศ คือข้อใด? 
ก. COBOL ข. FORTRAN 
ค. PASCAL ง. ASSEMBLY 
ตอบ ข. FORTRAN 

6. จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง? 
ก. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน 
ข. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ค. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกเลขแบบ Complement 
ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์ 
ตอบ ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์ 

7. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ? 
ก. ผู้ใช้ ข. ข้อมูล 
ค. ขั้นตอนการทำงาน ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใด มิใช่ หลักการพื้นฐานในการทำวิจัย? 
ก. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completion) 
ข. ความชัดเจน (celerity) 
ค. ความถูกต้อง (exactness) 
ง. ความเข้าใจง่าย (simplification) 
จ. ไม่มีคำตอบ 
ตอบ จ. ไม่มีคำตอบ 

9. การวิจัย ต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก? 
ก. ออกแบบวิจัย 
ข. เก็บรวบรวมข้อมูล 
ค. กำหนดปัญหาการวิจัย 
ง. กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
จ. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตอบ ค. กำหนดปัญหาการวิจัย 

10. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใด? 
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข. การแปลความหมายข้อมูล 
ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ง. การสรุปผล 
จ. การเขียนรายงานวิจัย 
ตอบ จ. การเขียนรายงานวิจัย 

11. ข้อใดมิใช่จรรยาบรรณนักวิจัย? 
ก. ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำวิจัย 
ข. มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
ค. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
ง. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ 
จ. ไม่มีคำตอบ 
ตอบ จ. ไม่มีคำตอบ 

12. ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิจัย? 
ก. ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออก 
ข. ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้ 
ค. ทำไมสุนทรจึงไม่ได้ 2 ขั้น 
ง. ทำอย่างไรตัวเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน 
จ. ถูกทุกข้อ 

13. ข้อใดคือลักษณะของปัญหาวิจัยที่ไม่ดี? 
ก. เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ 
ข. เป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น 
ค. เป็นปัญหาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป 
ง. เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ 
จ. เป็นปัญหาที่สามารถทำการวิจัยได้ 
ตอบ ข. ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดีเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น (uniqueness) 

14. ข้อใดมิใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัย? 
ก. เลือกปัญหาวิจัยตามผู้อื่น 
ข. กำหนดปัญหาวิจัยกว้างเกินไป 
ค. ไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ง. เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น 
จ. ข้อ ข. และ ง. 
ตอบ ง. เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น 

15. การเขียนปัญหาวิจัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
ก. เขียนในรูปประโยคคำถาม 
ข. เขียนในรูปประโยคบอกเล่า 
ค. เขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยประโยคคำถาม 
ง. ข้อ ก. และ ข. 
จ. ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. 
ตอบ จ. การเขียนปัญหาวิจัยเขียนได้ 3 รูปแบบ 

16. เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึงข้อใด? 
ก. บทความทางวิชาการ 
ข. วารสาร 
ค. ดรรชนี (index) 
ง. ไมโครฟิล์ม (microfilm) 
จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ จ. เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนูปการณ์ต่างๆ 

17. ข้อใดมิใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ 
ก. ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม 
ข. เป็นการวิจัยที่เน้นจำนวนวัดปริมาณได้ชัดเจนและแน่นอน 
ค. ใช้กระบวนการวิจัยแบบนิรนัยหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผล 
ง. เน้นการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และเชิงสำรวจ 
จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม 

18. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง 
ก. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย 
ข. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย 
ค. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสรุป การรายงานการวิจัย 
ง. ออกแบบการวิจัย กำหนดเรื่องที่จะวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุป การรายงานการวิจัย 
จ. ออกแบบการวิจัย กำหนดเรื่องที่จะวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสรุป การรายงานการวิจัย 
ตอบ ข. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย 

19. ที่มาของเรื่องวิจัยคือข้อใด? 
ก. ภูมิความรู้เดิม 
ข. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ค. ความสนใจของนักวิจัย 
ง. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ จ. ถูกทุกข้อ 

20. กระบวนการกำหนดเรื่องวิจัยเริ่มจากข้อใด? 
ก. สมมติฐานการวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค. การระบุปัญหา 
ง. ขอบเขตของการวิจัย 
จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ค. การระบุปัญหา 

21. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด? 
ก. กริยา ข. จริยา 
ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. จริยา 

22. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติลายลักษณ์อักษร” หมายถึง? 
ก. จรรยาบรรณ ข. สัตตยาบรรณ 
ค. มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตอบ ก. จรรยาบรรณ 

23. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู? 
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ 
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 

24. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด? 
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ค. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

25. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด? 
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

26. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด? 
ก. 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ตอบ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

27. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด? 
ก. 18 ปีบริบูรณ์ 
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบริบูรณ์ 
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

28. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน? 
ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน 
ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน 
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน 

29. มาตรฐานครูในข้อใด ที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ? 
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข. มาตรฐานการสอน 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตอบข้อ ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 

30. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด? 
ก. 5 จรรยาบรรณ 
ข. 6 จรรยาบรรณ 
ค. 7 จรรยาบรรณ 
ง. 9 จรรยาบรรณ 
ตอบข้อ ก. 5 จรรยาบรรณ 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบข้อสอบ 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ พร้อมเฉลยยยยยยยยย
>>> หนังสือ + VCD ชุดละ 999 บาท 


สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 085-646-5976 WhatsApp / Line] ,สำรอง 08-3419-9980
โอนเงิน เลขบัญชี 189-2-51621-5 กสิกรไทย สาขาวังสะพุง ชื่อ วารีรัตน์   ไชยสัจ
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 0856465976  วารีรัตน์  ไชยสัจ 
facebook  https://www.facebook.com/RwbrwmNaewKhxsxbKharachkar?ref=tn_tnmn
หรือแจ้งที่่ toom_tete@hotmail.com หรือ exam.toom@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน กับ E-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะคะ *******

จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3-4 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 5-6 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 โดย TeTe Dragon ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 เม.ย. 56 16:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,812 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง