เปิดกรณีศึกษาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี อาชีวศึกษา สร้างคน พัฒนาชาติ

ลบ แก้ไข

เปิดกรณีศึกษาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี อาชีวศึกษา สร้างคน พัฒนาชาติ
 

เปิดกรณีศึกษาการจัดการศึ 


ผ่าสถานการณ์อาชีวศึกษา ท่ามกลางความต้องการตลาดแรงงาน แต่ผลผลิตกลับ“ตกงาน”     

ปัจจุบันระบบการศึกษายังขาดการเตรียมบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาด


ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยส่วนหนึ่งมีนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล การส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาการศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของภาคตลาดแรงงาน และเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น ระหว่างผู้ศึกษาสายอาชีวะต่อสายสามัญจาก 34 : 66 ในปัจจุบัน ให้สูงขึ้นเป็น 50 : 50   


การเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาในบริบทปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่อง “ค่านิยม” ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามปัญหา “คุณภาพของผลผลิต” ที่ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานต่ำถือเป็นปัญหาสำคัญของการว่างงานชั่วคราวจำนวนมาก      


จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในปี 2555 พบว่า นอกจากเชิงปริมาณแล้ว การผลิตแรงงานยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพ  โดยคุณภาพของผู้จบอาชีวศึกษามีแนวโน้มแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ 20 ปีก่อน คะแนนสอบ V - net ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในเกือบทุกประเภทวิชาสมรรถนะ (ยกเว้นอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) นอกจากนี้ผู้จบ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรมมีอัตราว่างงานสูงกว่าสายอื่นทั้งที่ภาคการผลิตมีความต้องการสูง 


แม้ว่าในหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามพัฒนาคุณภาพด้วยการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี คือ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในระดับปวส.ที่มีคุณภาพ แต่ยังพบอุปสรรคที่สำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่กำหนดภาระงานของอาจารย์เป็นชั่วโมงการสอน 2) ระบบสนับสนุนการนิเทศนักศึกษาฝึกงานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และการพัฒนาตัวผู้เรียน 3) สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระบบทวิภาคเต็มรูปแบบ 4) ระบบมาตรฐานอาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และ 5) ค่านิยมทางสังคม  


แม้ว่า แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะมีความจำเป็นต้องยกระดับเทคโนโลยีให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์คุณภาพของแรงงานในระดับอาชีวะขั้นสูง (ปวส.) จึงมีโอกาสที่จะกลายเป็นกำลังแรงงานกลุ่มสำคัญที่จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือถดถอยลง  

ปัจจุบันมีผู้ที่จะจบ ปวส. และ ปวช. จากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประมาณปีละ 188,000 คน และ 226,000 คน ตามลำดับ จึงนับเป็น “โอกาสและความท้าทาย”ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ ปวส.สูงจนเป็นที่ยอมรับและเป็นฐานกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพต่อไป  

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

นับเป็นวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับกฟผ.ใน  3 สาขาวิชาคือ สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า  สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า พร้อมกับตั้งเป็นระหว่างครูผู้ชำนาญการในกฟผ.และครูจากวิทยาลัยในการออกแบบการสอน การประเมินผล และการฝึกงาน 
 

 

     

มงคล วานิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวว่า หลังจากที่วิทยาลัยทำความร่วมมือกับกฟผ.แม่เมาะ ในปี 2546 จากนั้นผมได้มาจับงานนี้ในปี 2550 โดยมองว่าข้อตกลงความร่วมมือกับกฟผ.เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ได้มีอาชีพ ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ในการสนับสนุนของสถานประกอบการคือการฝึกประสบการณ์ เพราะกฟผ.มีองค์ความรู้มหาศาล ทั้งทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะไม่มีทางที่สถานศึกษาจะสร้างเครื่องมือหรือเทคโนโลยีได้ทันการเปลี่ยนแปลง จึงคิดหลักสูตรร่วมกันในสาขางานไฟฟ้า เพราะเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งตลาดในประเทศที่มีโรงงานจำนวนมากผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของตนเองขึ้นเอง และสาขาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสากรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงตลาดแรงงานในต่างประเทศ เช่น ลาว ที่ประกาศเป็นแบตเตอรี่ผลิตไฟฟ้าขายในอาเซียน แต่ยังขาดคนที่มีความรู้มารองรับ    


รูปแบบการจัดการสอนสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านการ ไฟฟ้า  คนองเดช ดาวสุข ผู้แทนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวว่า การทำงานร่วมกับกฟผ.เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนสาขาเฉพาะทางด้านการไฟฟ้า ได้มีการยกร่างหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิศวกรและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จนเกิดหลักสูตรเฉพาะทางของวิทยาลัย 3 หลักสูตร คือ 1) บำรุงรักษาเครื่องกลผลิตไฟฟ้า 2) เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้กฟผ.แม่เมาะ ได้ตั้งคณะทำงานของการไฟฟ้าเพื่อเป็นผู้ควบคุมการฝึก โดยก่อนที่จะส่งเด็กเข้าฝึกงานจะเชิญผู้ควบคุมการฝึกและครูจากวิทยาลัยมาสัมมนาร่วมกันเพื่อวางแผนการฝึกงานรวมทั้งออกแบบการประเมินผล โดยครูผู้ฝึกสอนจะประเมินผล 80% ส่วนครูจากวิทยาลัยจะประเมินผล 20% พร้อมกับติดตามการจัดการเรียนการสอนหากพบปัญหาเพื่อนำสู่การหารือร่วมกัน 

 

 

นิเวศ ดวงพร นักศึกษาทวิภาคี สาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ สะท้อนว่า การเรียนในวิทยาลัยกับการฝึกงานแตกต่างกันมาก การเรียนในวิทยาลัยซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีทำให้มองไม่เห็นของจริง แต่เมื่อได้เห็นอุปกรณ์ของจริงและความจริงจังในการฝึกงาน ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น โดยจะมีครูฝึกแยกเป็นแต่ละฐาน จึงขึ้นอยู่ที่การเก็บเกี่ยวสอบถามจากครูฝึก


วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในหลายสาขาวิชา อาทิ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการโรงแรม แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างยนต์และเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนังและเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ โดยเปิดสอนตั้งแต่ปวช. ปวส. และป.ตรี

     
ดร.อนันต์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
กล่าวว่า สมุทรปราการถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 7,000 แห่ง วิทยาลัยจึงวางเป้าหมายให้เป็นวิทยาลัยเชิงอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานอาเซียน ซึ่งการสอนจะเน้นการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการสอนจึงเป็นแบบทวิภาคีที่เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประกอบการและภาคชุมชน ซึ่งการทำความร่วมมือแบบทวิภาคี เริ่มจากการปรับทัศนคติของครู เพราะหากครูต่อต้านความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้น จึงต้องเปิดโอกาสให้ครูได้ไปเรียนรู้กับสถานประกอบการรวมถึงการสร้างแรงจูงใจเรื่องโบนัส ในส่วนผู้ประกอบการต้องมีการหารือถึงความต้องการและสร้างความเข้าใจว่าเป็นการสร้างคนร่วมกัน ไม่ใช่เอาเด็กไปฝึกเพื่อเป็นแรงงานโดยไม่สอนความรู้ให้เขา เพราะสุดท้ายเมื่อเขาสร้างเด็ก เด็กก็จะอยู่กับเขา และเขาก็ได้แรงงานที่เกิดประโยชน์ และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร  

 

วิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง : จากความรู้ที่ไม่ปรากฎในตำรา สู่หลักสูตรการสอนจากครู-ผู้เชี่ยวชาญในโรงงาน
 

อุตสาหกรรมฟอกหนังนับเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศอย่างมหาศาล และนับเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานด้านการผลิต โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะและความชำนาญอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากลับไม่มีหลักสูตรการสอนฟอกหนังเพื่อผลิตคนที่มีความรู้มารองรับสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ซึ่งมีโรงงานฟอกหนังกว่า 149 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ในจ.สมุทรปราการ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเพื่อจัดหลักสูตร “วิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง” ขึ้น  โดยเริ่มในหลักสูตรปวช.ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยเรียนที่วิทยาลัย 2 วัน และออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ 3 วัน แต่ด้วยวิชาที่มีจำนวนมาก ปีที่ 1-2 จึงเรียนที่วิทยาลัย และปี 3 จะออกไปฝึกงาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับปวส.สาขาอุตสาหกรรมผลิตหนัง ขึ้นมารองรับ


นิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง กล่าวว่า หลักสูตรวิชาฟอกหนังถือเป็นการเขียนหลักสูตรในโรงงานอย่างแท้จริง เพราะเราไม่มีหลักสูตรนี้มาก่อน ทางวิทยาลัยจึงส่งผมไปอยู่ที่บริษัทเพื่อเขียนหลักสูตร โดยให้ช่างผู้ชำนาญการทำให้ดูเพื่อจดรายละเอียดจากนั้นนำมาเขียนเป็นอาชีพฟอกหนัง โดยจัดทำเป็นรายวิชาซึ่งแบ่งตามกรรมวิธีการผลิต เมื่อได้หลักสูตรแล้วจะมีการสอนเนื้อหาที่วิทยาลัย และให้เด็กได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการ ซึ่งในการฝึกงานจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างโรงงานและคณาจารย์เพื่อคัดสรรเด็ก โดยเจ้าของโรงงานจะเป็นผู้สัมภาษณ์และคัดเลือกเด็กพร้อมกับให้ค่าแรงเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ โดย 3 วันจะฝึกในโรงงาน ส่วนอีก 2 วันจะเรียนในวิทยาลัย 

     
“การสอนแบบทวิภาคีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำให้เกิดขึ้นในอาชีวะทั้ง100% เพราะเครื่องมือที่มีอยู่ในโรงเรียนไม่ทันสมัยเหมือนในโรงงาน และปัจจัยที่ทำให้การสอนแบบทวิภาคีประสบความสำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจและเปิดกว้างในการพัฒนาคน ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะครูต้องยืดหยุ่น อ่อนน้อมในการขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในโรงงานเพื่อร่วมกันผลิตเด็ก”  


 

ความร่วมมือสถานประกอบการยานยนต์ รองรับวิกฤติขาดแคลนแรงงาน 
 

 

วันชัย สุวรรณวีรกุล ครูประจำงานทวิภาคี แผนกช่างยนต์ กล่าวว่า วิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้า อีซูซุ และเมอซิเดส-เบนซ์ประเทศไทย ในหลักสูตรปวส. ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 ปี เพราะนับว่าความต้องการของตลาดแรงงานช่างยานยนต์กำลังขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะทางวิทยาลัยได้รับการติดต่อจากบริษัทค่ายรถยนต์ต่างๆ เพื่อขอช่างเทคนิคเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนนักศึกษาของวิทยาลัย สิ่งนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องผลิตนักศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่สถานประกอบการ
 

“ระบบทวิภาคีมีความเหมือนกับโรงเรียนในโรงงานในอดีตคือได้ความรู้จากการทำงานจริง ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่ง แต่การจัดการทวิภาคีในปัจจุบันจะเป็นการสอนอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ความร่วมมือกับเมอซิเดส-เบนซ์ประเทศไทย จะมีการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และออกแบบการฝึกงานร่วมกัน ผู้ที่ได้ประโยชน์จึงมีทั้งนักเรียน สถานประกอบการ และวิทยาลัย  เพราะบริษัทแต่ละค่ายรถจะให้ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปทุกปีกับวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตอบโจทย์สถานประกอบการ ส่วนนักเรียนได้ความรู้ที่สามารถทำงานได้จริงและมีรายได้ระหว่างเรียน และสถานประกอบการก็มีตลาดแรงงานรองรับ ซึ่งพบว่านักศึกษาที่จบจะทำงานกับตัวแทนจำหน่ายของเบนซ์ทั่วประเทศ  โดยมีสถานประกอบการตอบรับถึง 100% เพราะเด็กสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาเด็กของผมจึงไม่เคยมีเด็กตกค้าง จะจบ 100% เพราะเขาได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบ”


ข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
ประชาสัมพันธ์โดย : ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ Eduzones.com

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ย. 56 11:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,491 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,491 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง