เลขาอาชีวะ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ รุกจัดตั้งศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค

ลบ แก้ไข

 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การมอบนโยบายการบริหารจัดการให้กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ บุคลากร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ในฐานะที่เป็นต้นแบบของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการกำลังคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อประเมินความต้องการกำลังคน และวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
 
ลขาอาชีวะ สร้างการรับรู้
 
ดังนั้น บุคลากร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคบางแสนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนและทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานฯและวิทยาลัย อีกทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานศึกษาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก ซึ่งหากบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทของสถานศึกษาในฐานะศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างดี และร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยิ่งส่งผลดีต่อสถานศึกษา เพราะบุคลากรจะได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในอาชีพเกิดหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาทางกายภาพซึ่งจะทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาดีขึ้นกอปรกับสถานศึกษาจะมีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 
ลขาอาชีวะ สร้างการรับรู้
 
อนึ่ง แนวทางของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ มาดูแลเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ โดยตำแหน่ง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการเพิ่มเติมให้กับศูนย์ประสานงานฯ โดยเบิกจ่ายภายใต้วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค แบ่งออกเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือศูนย์หลักตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ศูนย์ย่อยตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์หลักตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ศูนย์ย่อยตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีภาคกลาง ศูนย์หลักตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาศูนย์ย่อยตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีภาคใต้ ศูนย์หลักตั้งอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศูนย์ย่อยตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 
ลขาอาชีวะ สร้างการรับรู้
 
เลขาธิการ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center ) ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 4 ศูนย์ นำแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ และการดำเนินงานของศูนย์ประงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาเป็นต้นแบบในการจัดตั้งและดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ และให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายในอนาคตของรัฐบาลในการขยายเขตพัฒนาพิเศษทั่วทุกภาค ตลอดจนจัดทำมาตรกรแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลในการผลิตและพัฒนากำลังคน สำหรับรองรับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ หรือภูมิภาคนั้น ๆ

เลขาธิการ กล่าวปิดท้ายว่า อยากให้ศูนย์ประสานงานฯ แต่ละภาค กลับไปทบทวน ประชุมหารือกัน ในการจัดตั้งศูนย์เพิ่มเติมให้ครอบคลุม รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ ในการบริหารศูนย์ ทั้งที่เป็นงบการบริหารการจัดการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยอ้างอิงจาก EEC วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
 
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 60 11:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 847 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 847 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง