โครงงานภาษาไทย ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

ลบ แก้ไข

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

UploadImage
เรื่อง สำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          การเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผนนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การเขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ และให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทยแต่โบราณมา ทว่าในปัจจุบัน การเขียนภาษาไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามซับซ้อน มีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีคำพ้องรูป พ้องเสียงมากมาย จึงทำให้เกิดความสับสน ในการสะกดคำบางคำ นานวันเข้าจึงมีคำที่มักเขียนผิดมากมาย ผู้จัดทำเห็นความจำเป็นที่ควรจะรวบรวมคำที่มักเข่ยนผิดในภาษาไทย ซึ่งมักจะเป็นคำที่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่มักไม่ค่อยเขียน เมื่อต้องเขียนจึงเขียนผิด การรวบรวมคำที่มักเขียนผิด พร้อมทั้งค้นหาความหมายนั้นได้จัดเรียงลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการ ศึกษา และเกิดประโยชน์มากที่สุด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ค้นคว้าแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ

          2. เพื่อค้นหาความหมายของคำที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วนั้นมาแสดงไว้ให้ง่ายต่อการค้นคว้า

          3. เพื่อให้การเขียนคำในภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเขียนคำภาษาไทย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

          รวบรวมคำที่มักเขียนผิด เรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรและค้นหาความหมายของคำนั้น ๆ ตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ

วิธีการดำเนินการ

          1. ศึกษาจากหนังสือรวบรวมคำที่มักเขียนผิด อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ของราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้รวบรวมไว้เบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่ง

          2. รวบรวมคำที่เป็นศัพท์ยากจากหนังสือเรียนภาษาไทย ท 503 ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3

          3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พร้อมกับเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร

          4. นำเสนอในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษา

ตารางแสดงคำที่มักเขียนผิด

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูกต้อง ความหมาย
กงศุล กงสุล พนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ
กฏ กฎ ข้อบังคับ
กบฎ กบฏ ประทุษร้ายต่อประเทศ
กันเชียง กรรเชียง เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว
กันโชก กรรโชก ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว
กันไตร กรรไตร เครื่องมือสำหรับใช้หนีบ มี 2 ขา เขียนเป็นกรรไกร หรือ ตระไกรก็มี
กรรมพันธ์ กรรมพันธุ์ ลักษณะนิสัย โรคบางชนิดที่สืบทอดทางสายเลือด
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของทรัพย์
กล่อน กร่อน สึกหรอ
ขรุกขริก ขลุกขลิก เต๋าเขย่า (การพนัน) , แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย
ขมักเขม้น , ขะมักขะเม่น ขะมักเขม้น ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป
ขมุกขมอม ขะมุกขะมอม เปรอะเปื้อนมอซอ
ขันทสกร ขัณฑสกร น้ำตางกรวด
ขัดสมาส ขัดสมาธิ นั่งเอาขาสองข้างขัดกันไขว้กัน
ขันเชนาะ ขันชะเนาะ บิดลูกชะเนาะให้ตึง
ขาดดุลย์ ขาดดุล บกพร่อง
คึ่นช่าย ขึ้นฉ่าย ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบคล้ายผักชีแต่โตกว่า
เข็นใจ เข็ญใจ ยากจนข้นแค้น
ขเม็ดแขม่ เขม็ดแขม่ ประหยัด
ขเยก , ขะเหยก เขยก อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
ขะเหยิน เขยิน ยื่นออกมา
เข้าฌาณ เข้าฌาน ทำใจให้สงบตามหลักพระพุทธศาสนา
เข้ารีด เข้ารีต เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น
ไข่มุกข์ , ไข่มุกด์ , ไข่มุข ไข่มุก วัตถุมีค่า มีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด
คณณา คณนา นับ
คณโฑ คนโท หม้อน้ำรูปต่าง ๆ คอยาว
เครื่องยนตร์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ทำให้เกิดพลังงาน
เครื่องลาง เครื่องราง เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์
เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอาง สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงให้ดูงาม
เคหะสงเคราะห์ เคหสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
เคี่ยวเข็น เคี่ยวเข็ญ บีบบังคับ
โครงการณ์ โครงการ แผนหรือเค้าโครง
โควต้า โควตา การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณท์ไว้
งบดุลย์ งบดุล บัญชีแสดงรายการแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สิน
งูสวัสดิ์ งูสวัด โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
โง่เหง้า โง่เง่า โง่มาก
จรเข้ จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่
จาละเม็ด จะละเม็ด ชื่อปลาทะเล รูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้างมาก
จักรพรรดิ์ จักรพรรดิ พระราชาธิราช
จันทาล , จันฑาล จัณฑาล ต่ำช้า
จตุรัส จัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก
ต้นจันทร์ ต้นจันทน์ ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอม
ตลบแตลง ตลบตะแลง พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ตะกรุมตะกลาม ตะกรุมตะกราม กิริยาที่ทำไปอย่างขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค ผลีผลาม
- ตะเข้ จระเข้; ตัวไม้จากกลางจั่งบ้านมายังชายคา
ตะเข้ ตะเฆ่ เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ย ๆ มีล้อ
ตาราง ตะราง ที่คุมขังนักโทษ
ตล่อม ตะล่อม ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง ; อัตราตวงของโบราณ
ต่าง ๆ นา ๆ ต่าง ๆ นานา หลายอย่าง หลายชนิด
ตานขะโมย ตานขโมย ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง
ตาลตะโหนด ตาลโตนด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบใหญ่
ตาละปัตร ตาลปัตร พัดใบตาลมีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม
ตำหรับตำรา ตำรับตำรา ตำราที่กำหนดไว้เฉพาะเรื่อง
เต๊นท์ เต็นท์ ที่พักย้ายได้ ทำจากผ้าใบ
     
     
ถนนราดยาง ถนนลาดยาง ถนนลาดยางมะตอย
ถนัดถะหนี่ ถนัดถนี่ ถนัดชัดเจน
ถั่วพลู ถั่วพู ถั่วชนิดหนึ่ง
ทะโมน ทโมน ใหญ่และมีกำลังมาก
ทะยอย ทยอย หย่อย ๆ กันไปไม่ขาดระยะ
ทะแยง ทแยง เฉลียง ,  เฉียง
ทรนง ทระนง ทะนง , หยิ่ง
ทรัพย์สิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ สิทธิเหนือทรัพย์นั้น ๆ
ทนง ทะนง ถือตัว หยิ่ง
ทนุบำรุง ทะนุบำรุง เอาใจใส่ดูแล เลี้ยงดู
ทลวง ทะลวง ทำให้เป็นช่องกลวงเข้าไป
ทลึ่ง ทะลึ่ง แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง
ทะเลสาป ทะเลสาบ ห้วงน้ำใหญ่ที่มีลักษณะเนื้อที่กว้างใหญ่
ทัศนะศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลป์จากการเห็น
เทอดพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ยกย่องพระเกียรติไว้เป็นที่เคารพ
แท๊กซี่ แท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
ธัญญพืช ธัญพืช พืชข้าวกล้า
ธำมรง ธำมรงค์ แหวน
ธำรงค์ ธำรง ชูไว้ ทรงไว้
ธุดง ธุดงค์ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส
ธุระการ ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย
ธุระกิจ ธุรกิจ
การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย
    
ผลและการวิจารณ์ผล


1. โครงงานนี้มีการรวบรวมคำไว้มากกว่า 70 คำ
2. มีการนำเสนอในรูปแบบตาราง อ่านง่าย

สรุปผลการศึกษา


          คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดนั้น โดยส่วนใหญ่ที่ผิดนั้นก็คือ เกิดจากการที่คำนั้น ๆ มีคำพ้องเสียงหลายคำ แต่สะกดคำต่างกันจึงทำให้ใช้ผิด อีกทั้งเป็นเพราะคำไทยมีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีบางตัวที่ออกเสียงเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้ผิดกัน

เอกสารอ้างอิง


          ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(แก้ไขเพิ่มเติม) พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม,2540
          พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530
.

ที่มา.http://nawapat.is.in.th/?md=content&ma=show&id=45

 
โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 พ.ย. 54 14:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 177,060 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 177,060 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สุลิตรา ชัยมุงคุณ
IP : 202.29.178.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง