ราชภัฎเชียงราย

ลบ แก้ไข

ประกาศรับสมัครประเภททั่วไป***

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับ 9 ปริญญา มากกว่า 60 โปรแกรมวิชา
โดยรับสมัครพร้อมรายงานตัวในวันที่ 5 - 30 เมษายน 2551

 

ประกาศหลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติมในการรับสมัครพร้อมรายงานตัวนักศึกษาประจำประเภททั่วไปปีการศึกษา 2551
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาเคมี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 117
)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 128
)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 144
)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร ์
รหัส 100
)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 473
)
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.4ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 999)


เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00


ขั้นตอนการสมัคร และรายงานตัว ด้วยตนเอง หรือมีผู้รายงานตัวแทน ณ หน่วยรับนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

1. กรอกใบสมัคร และใบรายงานตัว ในระบบอินเตอร์เนต และพิมพ์ใบรายงานตัวเก็บไว้เพื่อรายงานตัว
2. นำใบรายงานตัว และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร รายงานตัวเป็นนักศึกษาชำระเงิน 2,690 บาท ณ หน่วยรับนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
(กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ผู้มารายงานตัวแทนจะต้องมีหลักฐานของผู้รายงานตัวคือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา)
3. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานที่จะต้องนำมาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551

 

** นักศึกษาสามารถยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว ได้ทางไปรษณีย์โดย (ทางมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
1. แนบธนานัติจำนวนเงิน 2,690 บาท สั่งจ่ายในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. แนบหลักฐานใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกมาผ่านระบบอินเตอร์เนต
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
4. แนบเอกสารตามข้อ 1 , 2 และ 3 ลงในซองจดหมายส่งทางไปรษณีย์มายัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100


รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ 2,690 บาท
1. ค่าชุดนักศึกษาพร้อมรองเท้าจำนวน 2 ชุด
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. ค่าหนังสือวิชาพื้นฐาน 10 วิชา
4. ค่าบัตรนักศึกษา และบัตร ATM


     !!! กรอกใบสมัคร และใบรายงานตัว คลิ๊กที่นี่ !!!


 
 

เอกสารการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร
เอกสารเพิ่มเติม
ทำไมควรมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ปฏิธินการรับสมัคร
 

1. สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
2. มีโปรแกรมวิชา สาขาวิชาที่จัดการศึกษา
ครอบคลุม หลายวุฒิ

3. มีห้องเรียน , ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ฝึกงาน
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา อย่างทันสมัย เป็น IT Campus
5. มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
6. เราเชิดชูคนดี และคนเก่ง
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
8. เน้นคุณภาพผลผลิตบัณฑิต (Out Put)
9. ความภูมิใจในความสำเร็จในการแข่งขันในวิชาชีพ และวิชาการ อย่างสม่ำเสมอ

 
ระบบการรับสมัคร
ผ่านอินเตอร์เนต
ระบบรายงานตัว
ผ่านอินเตอร์เนต
แผนที่หน่วยรับนักศึกษา
 
เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
เข้าสู่ระบบรายงานตัว

แผนที่มหาวิทยาลัย

แผนที่หน่วยรับนักศึกษา

      

*** วันเวลาต่าง ๆ ให้ยึดตามการประกาศบนหน้าเวบนี้เป็นสำคัญ
*** ให้นักศึกษา อ่านรายละเอียดเอกสารการรับสมัครให้ละเอียดก่อนการสมัคร

*** ในการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในระบบรายงานตัวผ่านอินเตอร์เนตให้ครบถ้วน

*** ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6000, 0-5377-6002 ถึง 5 ต่อ 1102 หรือ 0-5377-6118

 

 
โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 เม.ย. 51 15:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 39,180 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 39,180 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อังคมล
IP : 182.52.192.***
จำนวนนักศึกษาโปรแกมสาธารณะสุขมีกี่คนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย วารุณี
IP : 182.52.192.***
ลงคณะสังคมแล้วเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์(สาธารณะสุข)ได้หรือป่าวค่ะจ่ายเงินแล้ว4200บ.
ลบ แจ้งลบ
โดย กาสลอง
IP : 180.183.205.***
อยากเรียนทางไปรษณีต้องทำไง
ลบ แจ้งลบ
โดย ch
IP : 58.137.30.***
 ทำเว็บให้น่าสนใจหน่อยซิ คอมกราฟฟิคนะช่วยหน่อยซิ
ลบ แจ้งลบ
โดย ดี ดี
IP : 61.7.174.***
ทำเว็บใหญ่เกินไปค่ะ  ดูยาก
ลบ แจ้งลบ
โดย กนกวรรณ
IP : 118.175.183.***
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันไดที่ไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นฤมล
IP : 203.172.208.***

ราชภัฎเปิดคณะนเทศศาสตร์

สาขาประชาสัมพันธ์ป่าวคะ

ขอรายละเอียดตอบกลับที่ E- mail นะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐติยา
IP : 58.147.45.***

ราชภัฏเปิดรับสถาปัตย์ป่าวคะ

แล้วถ้าจะเข้า

ต้องสอบวิชาเฉพาะหรือป่าวค่ะ

ตอบด่วนนะคะ

รบกวนด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง