การดำเนินชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ

ลบ แก้ไข


วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ รากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในภูมิภาค การรับวัฒนธรรมจากภายนอก 
และลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลทำให้ลักษณะการดำเนินชีวิตหรือวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

 

 ...การทำนาเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบท

ภาคเหนือ

 
  ภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
ผู้คนอาศัยในดินแดนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ คนเมืองกับชาวเขา
  คนเมือง ใช้เรียกคนที่อาศัยในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
  จากสภาพภูมิศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์ คนเมืองในภาคเหนือมีอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก
มีวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการเกษตร และขนบธรรมเนียมเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
แต่ครั้งปู่ย่าตายาย เช่น การนับถือผี เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทำให้เกิดประเพณีต่าง ๆ 
ตามความเชื่อทางศาสนา เช่น ประเพณีสงกรานต์ งานปอย ทานขันข้าว ตักบาตรเทโว 

ภาคกลาง 
 
  ภาคกลางมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรกรรม
ภาคกลางเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการ การศึกษา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการคมนาคม จึงเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น มีหลายเชื้อชาติ เช่น คนไทยเชื้อสายมอญ 
คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายญวน คนไทยเชื้อสายลาว
 

 

 ...... ......

............ คนไทยเชื้อสายมอญ........................คนไทยเชื้อสายจีน........................คนไทยเชื้อสายมอญ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชาวอีสาน ประกอบด้วยชนเผ่าที่มาจากหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ รวมตัวกันตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันอย่างมากมาย ชาวไทยอีสานกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วภูมิภาค
 

..ชาวไทอีสาน......  .ชาวภูไท...........  ..ชาวไทกะโซ่

..ชาวไทย้อ......... ..ชาวไทกะเลิง...... ..ชาวไทโย้ย 


ภาคใต้

 
  กลุ่มชนโบราณที่เคยอาศัยและตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ คือ "ชนชาวถ้ำ" และ "ชนชาวน้ำ"
  ชนชาวถ้ำ ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขา โดยเข้าป่าล่าสัตว์ตามแบบดั้งเดิม ชนกลุ่มนี้คือ
บรรพบุรุษของพวกเซมัง หรือ ซาไก หรือเงาะป่า
 


ชาวซาไก

 
  ชนชาวน้ำ อาศัยอยู่ในแนวชายฝั่งทะเลตามอ่าวหรือถ้ำบนเกาะ คือ พวกโอรังลาโอด หรือ
โปรโต-มาเลย์ หรือชาวเลที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
 
 


หมู่บ้านชาวเล หมู่เกาะสุรินทร์

 
  เนื่องจากทำเลที่ตั้งของภาคใต้เป็นคาบสมุทร ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างมหาสมุทร
อินเดียและทะเลจีนใต้ จึงมีชนต่างชาติเข้ามาพำนักอาศัยและเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติ ได้แก่ 
ชาวอินเดีย ชาวจีน และชาวตะวันออกกลาง โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.ย. 54 16:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,461 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย Parisat Jomwong
IP : 110.77.234.***
คอมควายหมา
 

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,461 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Parisat Jomwong
IP : 110.77.234.***
คอมควายหมา
 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง