รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2557

ลบ แก้ไข
รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2557

รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
- ระบบโควตา ประเภทเรียนดี

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะศึกษาศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

1 ต.ค. - 7 พ.ย. 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รอบสอบคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
โรงเรียนการเรือน

กำหนดการรับสมัคร

1 พ.ย. 2556 - 5 ม.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทโควตา
ประเภททุนเพชรสุนันทา
ประเภทรับตรง

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหาธุรกิจบัณฑิต
การบัญชี
แพทย์แผนไทยประยุกต์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร

- ประเภทโควตา 7 ต.ค. - 22 พ.ย. 2556
- ประเภททุนเพชรสุนันทา 7 ต.ค. - 22 พ.ย. 2556
ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 1) 7 ต.ค. - 6 ธ.ค. 2556
ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 2) 24 ม.ค. - 19 มี.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
โควตาประเภทจัดสรรโควตา
โควตาประเภทการคัดเลือก
รับตรงภาคปกติ

คณะที่เปิดรับสมัคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธวิชชาลัย

กำหนดการรับสมัคร
โควตาประเภทจัดสรรโควตา 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 2556
โควตาประเภทการคัดเลือก 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 2556
รับตรงภาคปกติ 17 .ย. 2556 - 17 ก.พ. 2557


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
โควตา คลิกที่นี่
รับตรงภาคปกติ คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์  

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีรับตรง

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีรับตรง (รอบที่ 2)  4 พ.ย. 2556 - 25 ก.พ. 2557
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีรับตรง (รอบที่ 3)  1 เม.ย. - 1 ก.ค. 2557


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์ 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 1)  1 พ.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2557
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 2)  20 ม.ค. - 2 มี.ค. 2557
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 3)  1 - 25 เม.ย. 2557

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1) 1 - 22 พ.ย. 2556
รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 2) 22 ธ.ค. 2556 - 14 มี.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รอบโควตา

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการรับสมัคร
15 ต.ค. - 13 ธ.ค. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
โควตาประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร

21 ต.ค. - 6 ธ.ค. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภททุนเรียนดี 
ประเภททุนความสามารถพิเศษ 
ประเภททุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหาธุรกิจบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร
15 ต.ค. - 15 พ.ย. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทโควตา(ทุนเรียนดี,เรียนดี,กิจกรรมพิเศษ)
ประเภทสอบคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
คณะนิติศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทโควตา(ทุนเรียนดี,เรียนดี,กิจกรรมพิเศษ) 11 ต.ค. - 15 พ.ย. 2556
ประเภทสอบคัดเลือก 1 พ.ย. 2556 - 14 ก.พ. 2557


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทสอบคัดเลือกตรง

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัคร
1 ต.ค. - 29 พ.ย. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทโควตาทั่วไป
ประเภทบุคคลที่มีความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการรับสมัคร
1 ส.ค. - 5 พ.ย. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัย
 
 
 
 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ต.ค. 56 14:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,188 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,188 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Kunlanut Khaokham
IP : 223.206.242.***
แล้วของอุดรธานีหละคะ 
ลบ แจ้งลบ
โดย Chom Pu
IP : 106.0.168.***
ขอบคุณค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Olive Oak K
IP : 110.77.234.***
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ หนูสนใจแต่ราชภัฎ อัพเดพมาให้ดูบ่อย ๆ นะค่ะ แล้วจะติดตาม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง