รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2557

ลบ แก้ไข
รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2557

รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
- ระบบโควตา ประเภทเรียนดี

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะศึกษาศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

1 ต.ค. - 7 พ.ย. 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รอบสอบคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
โรงเรียนการเรือน

กำหนดการรับสมัคร

1 พ.ย. 2556 - 5 ม.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทโควตา
ประเภททุนเพชรสุนันทา
ประเภทรับตรง

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหาธุรกิจบัณฑิต
การบัญชี
แพทย์แผนไทยประยุกต์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร

- ประเภทโควตา 7 ต.ค. - 22 พ.ย. 2556
- ประเภททุนเพชรสุนันทา 7 ต.ค. - 22 พ.ย. 2556
ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 1) 7 ต.ค. - 6 ธ.ค. 2556
ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 2) 24 ม.ค. - 19 มี.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
โควตาประเภทจัดสรรโควตา
โควตาประเภทการคัดเลือก
รับตรงภาคปกติ

คณะที่เปิดรับสมัคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธวิชชาลัย

กำหนดการรับสมัคร
โควตาประเภทจัดสรรโควตา 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 2556
โควตาประเภทการคัดเลือก 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 2556
รับตรงภาคปกติ 17 .ย. 2556 - 17 ก.พ. 2557


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
โควตา คลิกที่นี่
รับตรงภาคปกติ คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์  

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีรับตรง

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีรับตรง (รอบที่ 2)  4 พ.ย. 2556 - 25 ก.พ. 2557
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิธีรับตรง (รอบที่ 3)  1 เม.ย. - 1 ก.ค. 2557


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์ 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 1)  1 พ.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2557
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 2)  20 ม.ค. - 2 มี.ค. 2557
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 3)  1 - 25 เม.ย. 2557

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1) 1 - 22 พ.ย. 2556
รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 2) 22 ธ.ค. 2556 - 14 มี.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
รอบโควตา

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการรับสมัคร
15 ต.ค. - 13 ธ.ค. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
โควตาประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร

21 ต.ค. - 6 ธ.ค. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภททุนเรียนดี 
ประเภททุนความสามารถพิเศษ 
ประเภททุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหาธุรกิจบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร
15 ต.ค. - 15 พ.ย. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทโควตา(ทุนเรียนดี,เรียนดี,กิจกรรมพิเศษ)
ประเภทสอบคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
คณะนิติศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทโควตา(ทุนเรียนดี,เรียนดี,กิจกรรมพิเศษ) 11 ต.ค. - 15 พ.ย. 2556
ประเภทสอบคัดเลือก 1 พ.ย. 2556 - 14 ก.พ. 2557


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทสอบคัดเลือกตรง

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัคร
1 ต.ค. - 29 พ.ย. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภทโควตาทั่วไป
ประเภทบุคคลที่มีความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการรับสมัคร
1 ส.ค. - 5 พ.ย. 2556


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ต.ค. 56 14:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 160,919 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 160,919 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Chom Pu
IP : 106.0.168.***
ขอบคุณค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Olive Oak K
IP : 110.77.234.***
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ หนูสนใจแต่ราชภัฎ อัพเดพมาให้ดูบ่อย ๆ นะค่ะ แล้วจะติดตาม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่