<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร


กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐  สมัครด้วย

ตนเอง ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๕๐ สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๕๐

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน  ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐  ดังต่อไปนี้
        ๑. คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐)
        ๑.๑  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
                ๑.๒  เป็นชายโสด  อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๓) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๐ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๓๒)
       ๑.๓  มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
      ๑.๔  ว่ายน้ำเป็น

   

 ๒.  หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
          ๒.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดาของผู้ให้กำเนิด ( ปู่ - ย่า - ตา- ยาย)
        ๒.๒  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
       ๒.๓  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.๙)หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (สด.๘)
        ๒.๔  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างซึ่งกระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือผู้ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
             ๒.๕  สำเนาหนังสือรับรองความสามารถทางการกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน (ถ้ามี)
             ๒.๖  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๗ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๖ เดือน)

        ๓.  การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
            
๓.๑  ซื้อด้วยตัวเองตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๗๐ บาท ดังนี้
                 ๓.๑.๑ จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล

๓.๑.๒ กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย
                 ๓.๑.๓ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ            

๓.๑.๔ จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ ๓
๓.๑.๕ จังหวัดสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง                   

๓.๑.๖ จังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง
 ๓.๑.๗ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต   

๓.๑.๘ จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนสื่อสาร
๓.๑.๙ จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน อำเภอเมือง                            

๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ                                

๓.๑.๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
๓.๑.๑๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.๓ ภูเก็ต,ส.ทร.๕ สัตหีบ,ส.ทร.๑๔ พังงา)

 

              ๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๒๕ ธนวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐.- บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นาวาโท บุญส่ง มุสิกะ ตู้ ปณจ.พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

 

        ๔.  การรับสมัคร
            
 ๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
              ๔.๒ สมัครด้วยตนอง
                   ๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. ตามสถานที่ดังนี้

 -  จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม            

จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                      

 จังหวัดจันทบุรี  ค่ายตากสิน
 จังหวัดชลบุรี  สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)                 

 จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
                    ๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้
                         -  กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา   ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
                         -  จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา       ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

          ๕.  การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอื่น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยา-ศาสตร์  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพทธมลฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐   โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๗ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ


ตั้งกระทู้โดย : manang เมื่อ 2007-01-12 15:03:50 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 570914 ผู้ตอบ : 21
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 19

*
glyco flex euroflex americas obagi nu derm ornamec hylox cat dewormer canine dewormer skinmedica tns dried cherries quadrilla rail set kikkerland toy twig blocks sky princess tricycle littman stethoscope cpap mask flossies merrick wee wee pads hamster habitats dermalogica daily microfoliant atopalm mle face cream md forte facial cleanser ii adult chewable vitamin aveeno continuous radianc tropic tan neutrogena blush keiki grow plus vitalicious calf stretcher collyre bleu fitflop walkstar teak shower stools vw jetta parts kids shower curtains organic buckwheat pillow revitol stretch mark tub transfer bench adult cloth diapers ipod touchh nursing sleepwear sevin bug killer swivel sweeper swivelsweeper com wheelbarrow parts vitalicious windproof lighters cheapest frontline plus for dogs swiffer sweeper vac swivel sweeper organic buckwheat pillow ulcergard best price samsung lcd hdtv fitflop walkstar greenline beach cruisers tw steel watches locman watches willow tree nativity double easel fitflops electra plastic cards vcan helmets greenline beach cruisers cheapest skechers baby nursery bedding sets pet solutions best elliptical trainers best price nuwave oven calico critters baby best ipad leather case 8000 btu airconditioner magic bullet platinum pro hammock stands rollup solar shades wireless ip camera eevelle covers durex extra silk epilepilator samsung led tv 46inch blackberry 9800 farouk chi flatiron wireless ip camera petmeds ezineonline stainless steel cookware invisible shield best luggage set kathy reichs books swansons vitamins timothys coffee online store upholstery fabric michael miller fabrics flannel quilting fabric premier print fabric quilting treasures fabric alexander henry fabrics eyelet fabric wool fabrics faux fur fabric south sea fabric best home theater projector smoke alarm detector corolle dolls sectional sofa set ottoman king electric blanket corelle dinnerware set vitatops silk flowers hammock pillows sitemap brother sewing machine healthy life style home improvement everyday lowprice bathroom everyday lowprice automotive golf scan wilson tennis racquet wilson tennis shoe fan edge sports just good health i woman blog pitchaya's food swivelsweeper ladies taylormade golfclubs brother sewing machines fabricland baby shopping guide honeywell thermostat hair dryer quiet the babysitters sitter city guide bridal shower gifts ideas identity theft dental care helper coupon smart shop umbrella strollers review sbaloan blog swivel sweeper spot organicbuckwheatpillow dollars roadmap linkvarity healthy foods Obagi Nu Derm Reviews
ตอนนี้ตำรวจหญิงสัญญาบัตรหลายนายพึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ และถูกส่งตัวไปช่วยงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมว่าช่วยได้มากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นผู้หญิงด้วยกันน่าจะเหมาะสมกว่า งานบางอย่างผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย สำหรับไทยเราหญิงหรือชาย เท่าเทียมกันครับ อีกไม่นานอาจจะได้เห็นตำรวจ หรือทหารหญิง เข้ามาประจำการมากขึ้น
ตอบโดย : wuttichaijs เมื่อ 2010-11-14 20:56:51 IP : 118.172.89.xxx

ความคิดเห็นที่ 18

หลักสูตร วิเคราะห์- แนวข้อสอบเข้าสถาบันการบิน ทั้งวิชา คณิค /ฟิสิกส์/พื้นฐานการบิน/ภาษาอังกฤษการบิน โดยครูผู้ชำนาญการ  สายตรง : 086-3252498 , 083-6970111
ตอบโดย : pr-course เมื่อ 2010-03-23 11:10:28 IP : 58.8.124.xxx

ความคิดเห็นที่ 17

แย่จังลูกไม่อยากเป็นทหารเรือ
ตอบโดย : แม่ลูก1 เมื่อ 2009-10-05 20:43:21 IP : 118.173.189.xxx

ความคิดเห็นที่ 16

ทำไมไม่รับผู้หญิงบ้าง

ผู้หญิงก็มีความสามารถนะคะ

ปี 2553 กรุณารับผู้หญิงนะคะ


ตอบโดย : นานา เมื่อ 2009-08-28 09:03:18 IP : 61.7.214.xxx

ความคิดเห็นที่ 15

กว่าจะจบม.6ก็อีก2ปีแนะกำลังเรียน นศท อยู่จะรออให้ถึงวันนั้น


ตอบโดย : แสงจันทร์ เมื่อ 2009-08-02 08:54:51 IP : 125.26.6.xxx

ความคิดเห็นที่ 14

ผมจะจบม.6 เเล้วเเล้วผมก็เรียน ร.ด
ตอบโดย : อานนท์ แฉล้มล้ำ6/3 เมื่อ 2009-06-17 11:28:17 IP : 118.173.234.xxx

ความคิดเห็นที่ 13

ผมจะจบม.6 เเล้วผมก็เรียน ร.ด และมีใบความสามารถทางกีฬาจะมีสิทธใดบ้าง
ตอบโดย : อานนท์ แฉล้มล้ำ6/3 เมื่อ 2009-06-17 11:20:56 IP : 118.173.234.xxx

ความคิดเห็นที่ 12

เค้าจะรับสมัครอีกวันไหน   ปีไหนคับ
ตอบโดย : Hoy เมื่อ 2009-03-28 12:04:24 IP : 125.26.234.xxx

ความคิดเห็นที่ 11

ข้อสอบยากไหม สอบวิชาอะไรบ้าง


ตอบโดย : tat เมื่อ 2009-03-24 19:03:14 IP : 203.131.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 10

เป็นทหารกองประจำการจะต้องสอบได้รึป่าว
ตอบโดย : tat เมื่อ 2009-03-24 18:58:57 IP : 203.131.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 9

ผมก็ยากสอบติดกะเค้าบางง่ะ แต่สมัครม่ายทันแย้ว
ตอบโดย : คนกินเเห้ว เมื่อ 2009-02-05 20:53:58 IP : 125.25.92.xxx

ความคิดเห็นที่ 8

เป็นทหารกองประจำการจะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยหรือเปล่าครับ
ตอบโดย : tag เมื่อ 2009-01-29 19:45:12 IP : 115.67.63.xxx

ความคิดเห็นที่ 7

ระหว่างเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงจริงหรือเปล่าครับ


ตอบโดย : รุ่งโรจน์ โรงเรียน วิเศษ ม5/6 เมื่อ 2009-01-20 15:57:54 IP : 203.113.116.xxx

ความคิดเห็นที่ 6

ผมจะเข้าไปได้ ครับ  สู่
ตอบโดย : ดำจัง เมื่อ 2009-01-14 13:59:54 IP : 203.172.166.xxx

ความคิดเห็นที่ 5

พ่อผมก็เป็นทหารเรือด้วยคับบบบบบบบบบบ
ตอบโดย : บวรวิทย์ ใจดี เมื่อ 2009-01-14 10:25:42 IP : 118.173.39.xxx

ความคิดเห็นที่ 4

ผมยากเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือมากครับ

 และผมก้เรียน ร.ด ด้วย ยากจะทราบว่าจะผมจบม.6แล้วผมจะไปสมัคยังไงครับ


ตอบโดย : ยากเรียนครับ เมื่อ 2008-12-04 20:34:45 IP : 58.147.39.xxx

ความคิดเห็นที่ 3

ผมรักเเละชอบทหารเรือมากครับ
ตอบโดย : ปาร์ค ภูเก็ต เมื่อ 2008-11-10 19:26:32 IP : 114.128.71.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

ผมจะจบม.6 เเล้วเเล้วผมก็เรียน ร.ด ท่าผมจะขอคะเเนนเพิ่มผมจะต้องทําอย่างไรบ้างครับ
ตอบโดย : วสุ เคี่ยมสมุทร เมื่อ 2008-09-01 16:02:07 IP : 203.113.116.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

รายชื่อผู้สอบติดมีใครบ้าง
ตอบโดย : ไกรทอง เมื่อ 2008-04-29 22:53:19 IP : 58.147.38.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน