นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไปเรียนป.โทต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป...
by tui sakrapee
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานให้ทุนเรียนป.ตรี-ป.เอก สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน มีโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน สำหรับผู้สมัครจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM)...
by tui sakrapee
สถาบันวิทยาศาสตร์ฯรัสเซียให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อป.โท ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)...
by tui sakrapee
AITให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก Asian Institute of Technology (AIT) ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรของ School of Environment, Resources and Development (SERD) ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
by tui sakrapee
ให้ทุนศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย1ปี มหาวิทยาลัย Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program (DSP) โดยเปิดรับสมัครทุนให้แก่นิสิต...
by tui sakrapee
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ทุนระดับปริญญาโท-เอก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี สนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือ แก่นักศึกษาที่ขัดสน...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมายป.โท-เอกในต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ โดยเป็นทุนสําหรับบุคคลทั่วไป ๑. จํานวน ๓ ทุน ๑.๑ ทุนศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จํานวน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ โครงการ TAIST-Tokyo Tech เปิดรับสมัครกันแล้วครับกับทุนการศึกษาดี ๆ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว...
by tui sakrapee
ทุนฝึกปฏิบัติงานเทคนิคให้คนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี...
by tui sakrapee
เจแปนฟาวน์เดชั่นมอบทุนหนุนโครงการศิลปะ-ภาษา- วัฒนธรรม-วิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนในสามสาขาหลักคือ การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อ-ฝึกอบรม-ทำวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG) ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนจนจบระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น...
by tui sakrapee
ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ เป็นอีกหนึ่งโครงการทุนที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทยเราเป็นอย่างมาก...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2019 เปิดให้นักศึกษาไทย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี...
by tui sakrapee
ทุน IELTSของบริติช เคานซิลให้นักเรียนจากประเทศไทย ทุนการศึกษาIELTSของบริติช เคานซิล ประจำปีการศึกษา2561/62ได้เปิดให้นักเรียนที่กำลังวางแผนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก...
by tui sakrapee
ธปท.ให้ทุนเรียนระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่างประเทศหนุนความต้องการส่วนราชการในส่วนภูมิภาค สำนักงานก.พ.จะสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2562 เป็นทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 6...
by tui sakrapee
ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) ๑. จํานวน ๓ ทุน ๑.๑...
by tui sakrapee
ทุนให้นักศึกษาไทยเรียนดี-มีภาวะความเป็นผู้นำไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐ สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค...
by tui sakrapee
43 ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์เปิดให้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โ